5mm Stock bolt wrench


5mm Stock Bolt Wrench

Fits Zoli Shotguns