5mm Stock bolt wrench

5mm Stock bolt wrench
Fits Zoli Shotguns